पुष्पलालकl विचारका उपयोगिता र क्रान्तिकारिता

पुष्पलालका विचारहरुका उपयोगिता र क्रान्तिकारिता: - डा. शम्भु कट्टेल   १. विचारका प्रमुख तत्वहरुः    * नयां जनवाद र त्यसपछि वैज्ञानिक समाजवाद,अनि साम्यवाद    * मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओविचार/माओवाद   * वर्ग संघर्ष      * जनताको बल  ...

2024-07-17

Utpaadanmukhi Sajha Aandolan

(छलफलको निम्ति) उत्पादनमुखी साझा आन्दोलनः आत्मनिर्भर अर्थतंत्र,  क्रान्तिकारी भूमिसुधार, जनवर्ग बीचको संयुक्त मोर्चा, जनसत्ता र नयां जनवादी राजनीतिक क्रान्तिको आधार By Dr. Shambhu Kattel १. साझा आन्दोलनको औचित्य: १.१ ...

2024-07-14

Bichar Kendra Bidhan

'iknfn ljrf/ k|jw{g s]Gb|sf] ljwfg @)*! k|:tfjgf k'iknfn ljrf/ k|jw{g s]Gb| gfds ;+:yf :yfkgf u/L ;~rfng ug{ jf~5gLo ePsfn] of] ljwfg …;+:yf btf{ sfo{ljlw @)&&Ú sf cwLgdf ...

2024-06-30

समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू

विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन ९–१० वैशाख, २०८० विराटनगरमा प्रस्तुत समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू   राष्ट्रिय यो विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन - मिटर ब्याजी किसान मजदुर श्रमिक वर्गले चलाईरहेको संघर्षको कार्यक्रमलाई सहयोग ...

2024-06-26

Puspalal Vichar Prabardhan Kendra

नेता पुष्पलालका नाममा व्यापारः पुष्पलाल विचार प्रबर्ध्दन केन्द्रको स्थापना स्वागतोग्य १. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख संस्थापक नेता पुष्पलाल नेपाली अग्रगामी परिवर्तन अर्थात जनवादी क्रान्तिका इमान्दार पहरेदार ...

2024-05-08
सामुदायिक सर्वोच्चतामा आधारित सामुदायिक जनसत्ता

सामुदायिक सर्वोच्चतामा आधारित सामुदायिक जनसत्ता

सामुदायिक सर्वोच्चतामा आधारित सामुदायिक जनसत्ताः विकासविदहरु र मार्क्सवादीहरुको मिलन विन्दु सामुदायिक विकासमा लागेका, विकेन्द्रीकरणमा विस्वास गर्ने, स्थानीय समुदायलाई आफ्नो समुदायको ज्ञाता र हकदार मान्ने लगायतका विकासविद्हरु विकासकार्यहरुको ...

2024-04-16

What Others Say

Latest Videos