s= k'iknfnsf] hGdholGt

k'iknfn ljrf/ k|jw{g s]Gb|sf cfof]hgfdf g]kfndf sDo'lgi6 cfGbf]ngsf] k|jt{s tyf g]skfsf ;+:yfks s= k'iknfnsf]=====hGdholGt g]skfsf] s]Gb|Lo sfof{nodf oxL ldlt  (2081 shrawan 07)  eJotfsf ;fy dgfpg ...

2024-07-10
एकता वार्ता

एकता वार्ता

वार्ता सकारात्मक 20 June2024     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय किर्तिपुर न.पा. वडानं २ मैत्रिनगरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र अखिल नेपाल कम्युनिष्ट एकता अभियानका बीच ...

2024-06-20

​संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मिति २ पुस, २०८० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र जनवादी मोर्चा नेपाल बीच निम्न अनसार सहमति भएको कुरा यो संंयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरिएकोछ ...

2024-06-26
‘नाच्न जान्दैन, आंगन टेढो’: मार्क्सवादको दोष कि आफ्नो द्रिष्टिदोष ?

‘नाच्न जान्दैन, आंगन टेढो’: मार्क्सवादको दोष कि आफ्नो द्रिष्टिदोष ?

‘नाच्न जान्दैन, आंगन टेढो’: मार्क्सवादको दोष कि आफ्नो द्रिष्टिदोष ?! मार्क्सवादलाई मार्गदर्शक सिध्दान्त मानेर काम गरेका थुप्रै मानिसहरु आफ्नो आर्थिक हैसियत र पहुंचको स्तर उठेपछि केही ...

2024-04-15

What Others Say

Latest Videos